Сучасна біографічна енциклопедистика: незначні позитивні набутки, відчутні тривожні тенденції Микола Тимошик

The current biographical encyclopedia publishing: light positive achievements, obvious alarming trends Mykola Tymoshyk


PDF


Розглянуто деякі сучасні тенденції творення українських біографічних енциклопедій. Акцентується увага на кон’юнктурних, сумнівних видавничих проектах, що нівелюють цей важливий сегмент книговидання.

Some current tendencies of Ukrainian biographical encyclopedias creation are viewed in this article. Attention is focused on doubtful projects which level this very important segment of book publishing.


References

Ukrainska zhurnalistyka v imenakh. Lviv: LNB im. V. Stefanyka. Tomy 1–10 (1996-2006).

Chernysh N. I. Narysy z istorii svitovoi entsyklopedychnoi spravy: Navch. posibnyk. K.: Nasha kultura i nauka, 2009. 221 s.

Chernysh N. I. Ukrainska entsyklopedychna sprava: istoriia rozvytku, teoretychni zasady pidhotovky vydan. Lviv: Feniks, 1998. 92 s.

Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy. K. T. 1 –13 (2001–1013).

Gatash V. Khotite v kompaniyu «samykh-samykh»? Platite 100$» // Segodnya. 1998. 21 okt.

Khto ye khto u vydavnychii i bibliotechnii spravi. K.: Knyzhkova palata Ukrainy, 1999. 320 s.

Khto ye khto v Ukraini. K.: KIS, 1997 (perevyd. 1999, 2000, 2001, 2004 ).

Khto ye khto v ukrainskii politytsi. K.: KIS, 1993. 560 s. (perevyd. 1995, 1996, 1998).

Khto ye khto v ukrainskykh mas-media. K.: KIS, 1997 (perevyd. 1999).

Khto ye khto v ukrainskykh suspilnykh naukakh. K.: KIS, 1998.

Stvorennia hidnoho imidzhu Ukrainy nasha spilna sprava // Bukovyna (Chernivtsi). 2000. 21 lypnia.

Suchasni ukrainski pysmennyky / Uporiadnyk A. Hai: Biobibliohrafichnyi dovidnyk. Bila Tserkva: MP Bukva, 2011. 588 s.

Tymoshyk M. Knyha dlia avtora, redaktora, vydavtsia: Prakt. posibnyk: K.: Nasha kultura i nauka, 2010 (3-tie vyd.). 560 s.


Тимошик М.С. Сучасна біографічна енциклопедистика: незначні позитивні набутки, відчутні тривожні тенденції // Українська енциклопедистика. Матеріали III Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Г. Железняка. Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. С. 269-273. ISBN 978-966-02-7138-8.