Published:   2014    16 Січня, 2021

Access:  Open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/ue.2013.17

Енциклопедія кольору: обґрунтування авторської концепції наукового видання

Світлана Прищенко

The Encyclopedia of Colors: arguments of the author’s concept

Svitlana Pryshchenko

Резюме | Abstract

Запропоновано авторську концепцію наукового видання «Енциклопедія Кольору», яка базується на структурно-системному та історико-культурологічних методах щодо презентації світових досягнень науки про колір. Визначено напрямки комплексного дослідження теорії та практики кольору – мистецтво, дизайн, реклама, персоналії, інституції, матеріали та технології.

The author’s conception of the scientific publication The Encyclopedia of Colors is proposed. The Encyclopedia is based on structural-systemic and historical-cultural methods for presenting the world’s achievements of the scholarly fields concerning colors. The directions of complex representation of color theory and practice are defined: art, design, advertising, personnel, institutions, materials and technologies.

Література | References

Dizain: illiustrirovannyi slovar-spravochnik [Tekst] / pod obshch. red. G. B. Minervina i V. T. Shimko. M.: Arkhitektura-S, 2004. 288 s.

DSTU 3017-95. Vydannia. Osnovni vydy. Terminy ta vyznachennia [Tekst]. Chynnyi vid 01.01.1996. 34 s.

Dyzain: slovnyk-dovidnyk [Tekst] / Instytut problem suchasnoho mystetstva NAM Ukrainy/ za red. M. I. Yakovlieva. K.: Feniks, 2010. 384 s.

Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy [Tekst] / NAN Ukrainy. K., 2001. T. 1. 823 s.

Entsyklopediia ukrainoznavstva. Zahalna chastyna: v 3-kh t. [Tekst]. K.: Instytut ukrainskoi arkheohrafii NAN Ukrainy, 1995.

hrafitsi Ukrainy: dys. … kand. tekhn. nauk: 05.01.03 tekhnichna estetyka / S. V. Pryshchenko. K.: KNUBA, 2008. 162 s.

Iskusstvo 20 veka: entciklopediia [Tekst] / sost. O. B. Krasnova. M.: OLMA-PRESS, 2002. 350 s.

Kulturologiia. 20 vek: entciklopediia / gl. redaktor i sost. S. Ia. Levit. SPb.: Universitetskaia kniga, 1998.

Kulturologiia. 20 vek: entciklopediia: v 2-kh t. [Tekst] / gl. redaktor i sost. S. Ia. Levit. SPb.: Universitetskaia kniga, 1998.

Ovsiichuk V.A. Ukrainske maliarstvo Kh–XVIII stolit. Problemy koloru [Tekst] / V.A.Ovsiichuk. Lviv: Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy, 1996. 479 s.

Pryshchenko S. V. Estetychni parametry kolorystychnoho formoutvorennia v reklamnii

Pryshchenko S. V. Koloroznavstvo. Akademichnyi kurs: navchalno-metodychnyi kompleks dlia studentiv spetsialnosti 6.020207 «Dyzain» [Tekst] / S. V. Pryshchenko; za nauk. red. prof. Ye. A. Antonovycha. K.: NAKKKiM, 2011. 80 s.

Pryshchenko S. V. Koloroznavstvo: navch. posibnyk [Tekst] / S. V. Pryshchenko / za red. prof. Ye. A. Antonovycha. K.: Alterpres, 2010. 354 s.

Pryshchenko S. V. Vizualna mova koloru u mystetstvi ta reklami: istoryko-kulturolohichnyi analiz [Tekst] / S. V. Pryshchenko // Dialoh mov dialoh kultur. Ukraina i svit: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii (1–4 lystopada 2012 r.) / Miunkhenskyi un-t Liudviha-Maksymiliana. Miunkhen–Berlin: Verlag Otto Sagner, 2013. S. 871–888.

Stepovyk D.V. Istoriia ukrainskoi ikony X–XX stolit [Tekst] / D. V. Stepovyk. Vyd. 2-he, stereotyp. K.: Lybid, 2004. 440 s.

Yatsiv R. Ukrainske mystetstvo KhKh stolittia: zbirnyk nauk. statei [Tekst] / Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy. Lviv: Afisha, 2006. S. 47.

Zhukovskyi A. Encyclopedia of Ukraine // The Encyclopedia Herald of Ukraine. 2009. Vol. 1. P. 14–22. DOI: https://doi.org/10.37068/evu.1.2.


Цитувати | Cite

Світлана Прищенко. "Енциклопедія кольору: обґрунтування авторської концепції наукового видання." Українська енциклопедистика. Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». За ред. М.Г. Железняка, Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014, c. 130-134, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2013.17.

Svitlana Pryshchenko. "The Encyclopedia of Colors: arguments of the author’s concept." Proceedings of the 3 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2014, pp. 130-134, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2013.17.