Published:   2014    17 Січня, 2021

Access:  Open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/ue.2011.13

Енциклопедичний фонд Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: становлення і розвиток

Тетяна Добко

The encyclopedia fund of the Vernadsky National Library of Ukraine: formation and development

Tetiana Dobko

Резюме | Abstract

Стаття присвячена історії створення Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України (НБУВ) та проблемі наповнення її фондів довідковими й енциклопедичними виданнями, зокрема тематичними енциклопедіями.

The article is devoted to the history of creation of Vernadsky National Library of Ukraine as well as to the problem of filling its funds with reference books and encyclopedia literature in particular topic encyclopedias.

Література | References

Chernysh N. I. Ukrainska entsyklopedychna sprava: istoriia rozvytku, teoretychni zasady pidhotovky vydan / Chernysh. L. : Feniks, 1998. 91 s.

Dubrovina L. A., Onyshchenko O. S. Istoriia Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. 1918–1941 / Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. K. : NBUV, 1998. 337s.

Dubrovina L. A., Onyshchenko O. S. Istoriia Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. 1941–1964 / Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. K. : Naukova dumka, 2003. 357s.

Dubrovina L. A., Onyshchenko O. S. Istoriia Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. 1965–1991 / Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. K., 2008. 373 s.

Frankomovni dovidkovi ta bibliohrafichni vydannia KhVIII poch. KhKh st. u fondakh Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho : nauk. kat. / NAN Ukrainy, Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho; uklad. : M. A. Stelmasheva, A. M. Beba, R. S. Kyrychenko ; nauk. red. N. I. Malolietova. K., 2008. 248 s.

Posternak S. P. Vsenarodna biblioteka Ukrainy pry Vseukrainskii akademii nauk u m. Kyivi. K. : Druk. Vseukr. Akad. Nauk, 1923. 63 s.

Posternak S. Vsenarodnia Biblioteka Ukrainy (Do piatyrichnoho yuvileiu) // Biblioloh. visti. 1923. Ch. 4. S. 13–22.

Pro zakhody po polipshenniu vykorystannia naukovoi i tekhnichnoi literatury zarubizhnykh krain // Visn AN URSR. 1955. № 9. S. 74.

Statut Natsionalnoi Biblioteky Ukrainskoi Narodnoi Respubliky v m. Kyievi pry Ukrainskii Akademii Nauk // Knyzhkovyi visnyk. 1919. № 2. S. 2–12.

Vid Tymchasovoho Komitetu dlia zasnuvannia Natsionalnoi Biblioteky Ukrainskoi Derzhavy v m. Kyivi: [2 veres. 1918 r.] // Knyzhkovyi visnyk. 1919. № [1]. S. 1–4.

Zakon pro utvorennia fondu «Natsionalnoi biblioteky Ukrainskoi derzhavy» // Bibliotechnyi visnyk. 1993. № 3/4. S. 12.


Цитувати | Cite

Тетяна Добко. "Енциклопедичний фонд Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: становлення і розвиток." Українська енциклопедистика. Матеріали 2-ї Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». За ред. М.Г. Железняка, Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014, c. 92-98, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2011.13.

Tetiana Dobko. "The encyclopedia fund of the Vernadsky National Library of Ukraine: formation and development." Proceedings of the 2 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2014, pp. 92-98, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2011.13.