Published:   2014    17 Січня, 2021

Access:  Open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/ue.2011.10

Лабораторія енциклопедичної статті історичної енциклопедистики УРСР у 1944–1972 рр.

Тетяна Демиденко

Outside the backstage of encyclopedia entries in historical encyclopedias of the USSR in 1944–1972

Tetiana Demydenko

Резюме | Abstract

У розвідці досліджується процес творення історичної енциклопедичної статті у другій половині ХХ ст. крізь призму першого видання Української радянської енциклопедії та Радянської енциклопедії історії України із застосуванням широкої архівної джерельної бази.

The process of working the historical encyclopedia articles in the second half of the 20th century is investigated. The study is based on many archival sources and analysis of the first edition of The Ukrainian Soviet Encyclopedia and The Soviet Encyclopedia of the History of Ukraine.

Література | References

Chernysh N. Bibliohrafichnyi pokazhchyk / Vidp. red. N. Zelinska; Uklad. L. Diachyshyn. Lviv, Ukrainska akademiia drukarstva, 2007. 80 s.

Chernysh N. I. Narysy z istorii svitovoi entsyklopedychnoi spravy: Navch. posibnyk. K.: Nasha kultura i nauka, 2009. 212 s.

Chernysh N. I. Ukrainske entsyklopedychne knyhovydannia // Knyha i presa v konteksti kulturno-istorychnoho rozvytku ukrainskoho suspilstva: Zbirnyk naukovykh prats kafedry vydavnychoi spravy ta redahuvannia UAD. Lviv, 1995. S. 32–45.

Chernysh N. I., Bohutska L. V. Pro kulturu entsyklopedychnoho vydannia // Polihrafiia i vydavnycha sprava. 1986. № 2. S. 116–121.

Demydenko T. Malovidomi storinky z istorii ukrainskoi entsyklopedystyky: sproba vidrodzhennia proektu «URE» u 1944–1947 rr. // Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk. 2009. Vyp. 12. S. 215–224.

Dopovidni zapysky pro zavershennia pidhotovky i vydannia Ukrainskoi radianskoi entsyklopedii (Arkhiv Vseukrainskoho derzhavnoho spetsializovanoho vydavnytstva «Ukrainska entsyklopediia» imeni M. P. Bazhana, f. 1, op. 1, spr. 764, ark. 1).

Entsyklopediia istorii Ukrainy v 10 tomakh / Za red. V. A. Smoliia. t. 1. Kyiv: Naukova dumka, 2003. 688 s.

Felbaba M. M. Istoriia proektu «Ukrainskoi radianskoi entsyklopedii» u konteksti polityky «Ukrainizatsii» (1927–1934 rr.): Avtoref. dys… kand. ist. nauk: 07.00.01 / NAN Ukrainy; Instytut istorii Ukrainy. K., 2001. 18 s.

Krasnodemska I. Entsyklopediia ukrainoznavstva u stanovlenni ta rozvytku nauky samopiznannia // Ukrainoznavstvo. 2005. № 3. S. 107–112.

Kudrytskyi A., Sarana F. Ukraina entsyklopedychna // Literaturna Ukraina. 1988. 21 sich. № 3. S. 4.

Metodychni vkazivky dlia redaktoriv ta avtoriv Ukrainskoi radianskoi entsyklopedii / Za red. I. H. Pidoplichka, V. M. Terletskoho. K., 1958. 141 s.

Proccedings of the 2d International Conference on Encyclopedia Studies  // Encyclopedia Herald of Ukraine. 2009. Vol. 1. 96 p.

Yekelchyk S. Imperiia pamiati. Rosiisko-ukrainski stosunky v radianskii istorychnii uiavi / Ukrainskyi naukovyi in-t Harvardskoho un-tu; Instytut Krytyky. Seriia «Krytychni studii» / Mykola Klymchuk (avtoryz. per. z anhl.). K.: Krytyka, 2008. S. 154.


Цитувати | Cite

Тетяна Демиденко. "Лабораторія енциклопедичної статті історичної енциклопедистики УРСР у 1944–1972 рр.." Українська енциклопедистика. Матеріали 2-ї Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». За ред. М.Г. Железняка, Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014, c. 78-85, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2011.10.

Tetiana Demydenko. "Outside the backstage of encyclopedia entries in historical encyclopedias of the USSR in 1944–1972." Proceedings of the 2 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2014, pp. 78-85, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2011.10.