Published:   2014    16 Січня, 2021

Access:  Open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/ue.2013.24

Організація знань про історію України у вільній енциклопедії «Вікіпедії»

Олег Чирков

Systematization of knowledge about the history of Ukraine in Wikipedia

Oleh Chyrkov

Резюме | Abstract

На підставі дослідження знань про історію України, наявних у веб-енциклопедії «Вікіпедія» у 2011–2013 рр., схарактеризовано їх організацію. Загальні засади організації спільні в усіх мовних сегментах. Чинниками упорядкування цих знань є форма і мова їх фіксації, ієрархічні зв’язки, групування статей за різними ознаками тощо. Основною статтею про історію України є «Історія України», яка наявна у 34 мовних сегментах. Основну тематичну групу складають статті категорії «Історія України», яка є у 65 мовних сегментах. Основним тематичним входом є портал «Україна», наявний у 17 мовних сегментах.

Based on the study of knowledge about the history of Ukraine from the Wikipedia of 2011s-2013s the organization of this knowledge is characterized. The general principles of the organization are common in all language segments. The factors for the ordering of this knowledge are the form and language of its fixation, hierarchical links, grouping of articles by different attributes, etc. The main article on the history of Ukraine named “History of Ukraine”, it is available in 34 language segments. The main topic group consists of articles in The History of Ukraine Category (available in 65 language segments). The main topic entrance is the portal “Ukraine”, which is available in 17 language segments.

Література | References

Chyrkov O. A. Uporiadkuvannia znan z istorii Ukrainy za terytorialnoiu oznakoiu v ukrainskomu sehmenti Vikipedii // Zb. nauk. prats NNDIUVI. 2011.  T. XXVII. – S. 347–353.
Чирков О. А. Упорядкування знань з історії України за територіальною ознакою в українському сегменті Вікіпедії // Зб. наук. праць ННДІУВІ. 2011. Т. ХХVІІ.  С. 347–353.

Chyrkov O. Rozdil 7. Znannia pro mynule Ukrainy u vilnii entsyklopedii – Vikipedii // Ukrainska zemlia i liudy. Ukrainskyi etnos u svitovomu chasoprostori. Kolektyvna monohrafiia. Tom 1. Vid davnyny do XIV st. K.: NNDIUVI, 2011. S. 621–656.
Чирков О. Розділ 7. Знання про минуле України у вільній енциклопедії – Вікіпедії // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часoпросторі. Колективна монографія. Том 1. Від давнини до XIV ст. К.: ННДІУВІ, 2011. С. 621–656.

Chyrkov O. Rozdil 6. Istoriia Ukrainy KhV–KhVIII st. u vilnii entsyklopedii – Vikipedii // Ukrainska zemlia i liudy. Ukrainskyi etnos u svitovomu chasoprostori. Kolektyvna monohrafiia.  Tom 2. XV–XVIII st. K.: NNDIUVI, 2012. S. 612–704.
Чирков О. Розділ 6. Історія України ХV–ХVІІІ ст. у вільній енциклопедії – Вікіпедії // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часoпросторі. Колективна монографія.  Том 2. XV–ХVІІІ ст. К.: ННДІУВІ, 2012. С. 612–704.

Rozdil 3. Publikatsii, shcho mistiat rezultaty vyvchennia Vikipedii yak suspilnoho yavyshcha ta yii ukrainoznavchoho vmistu // Napovnennia Vikipedii znanniamy pro ukrainstvo: Zbirnyk dopomizhnykh materialiv / Avtor-uporiadnyk Chyrkov O. A. K.: NNDIUVI, 2012. S. 94–162.
Розділ 3. Публікації, що містять результати вивчення Вікіпедії як суспільного явища та її українознавчого вмісту // Наповнення Вікіпедії знаннями про українство: Збірник допоміжних матеріалів / Автор-упорядник Чирков О. А. К.: ННДІУВІ, 2012. С. 94–162.


Цитувати | Cite

Олег Чирков. "Організація знань про історію України у вільній енциклопедії «Вікіпедії»." Українська енциклопедистика. Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». За ред. М.Г. Железняка, Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014, c. 187-195, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2013.24.

Oleh Chyrkov. "Systematization of knowledge about the history of Ukraine in Wikipedia." Proceedings of the 3 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2014, pp. 187-195, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2013.24.