Published:   2014    16 Січня, 2021

Access:  Open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/ue.2013.12

Участь одеських істориків в енциклопедичних проектах кінця ІХ ст. – 20-х років ХХ ст.

Олександр Музичко

Participation of Odesa historians in encyclopedic projects of the late 19th century – 20s of the 20th century

Oleksandr Muzychko

Резюме | Abstract

Метою статті є висвітлення участі одеських істориків в енциклопедичних проектах кінця ХІХ – 20-х років ХХ ст., що видавалися на території Росії, України, США. Зокрема, розкрито діяльність у цій сфері істориків В. Крусмана, Ф. Успенського, О. Маркевича та ін. Деякі проекти виявилися нереалізованими.

The aim of the article is to highlight the participation of historians in encyclopedic projects of Odesa of the late 19th – 20s years of the 20th century, published in Russia, Ukraine, USA. In particular, the activities of historians V. Krusman, F. Uspensky, O. Markewycz and others are revealed. Some projects were not realized.

Література | References

B.K. Z zhyttia «Ukrainskoho bibliohrafichnoho tovarystva v Odesi» // Bibliolohichni visti. 1928. № 1. S. 158–159; Bibliolohichni visti. 1925. № 1–2. S. 145–146.

Barynina O.A. Otechestvennoe vizantinovedenie na rubezhe epokh. Russko-vizantiiskaia komissiia  (1918–1930 gg.). SPb, 2010. 323 s.

Council of the Four Lands // Jewish Encyclopedia. New York, 1903–04. Vol. IV. P. 304–308; Jocob Frank // Jewish Encyclopedia. New York, 1903–04. Vol. V. P. 475–478.

Dobroklonskii A.P. Moia kratkaia avtobiografiia // Zapiski Russkogo nauchnogo instituta v Belgrade. Vyp. 15. Belgrad, 1938. S. І VIII.

Dubnov S.M. Kniga zhizni. Ierusalim–Moskva, 2004. 795 s.

Fond rukopysiv viddilu ridkisnykh vydan ta rukopysiv Odeskoi natsionalnoi biblioteky im. M. Horkoho. F. 29. K. 2. R-515; K. 1. R-514.

Hasidism // Jewish Encyclopedia. New York, 1903–04. Vol. VI. P. 251–258.

Instytut rukopysu Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V.I. Vernadskoho NANU (IR NBUV). F. Kh. Spr. 4752.

Leontovich F.I. Avtobiograficheskaia zapiska // Biograficheskii slovar professorov i prepodavatelei Imperatorskogo universiteta Sv. Vladimira: 1834–1884 / Sost. i red. V.S. Ikonnikov. K., 1884. S. 366–368.

Liashko S.M. Ukrainski biohrafichni dovidkovi vydannia KhIKh KhKh stolittia: istorychni ta teoretyko-metodychni zasady. Zaporizhzhia, 2010. 288 s.

Lvivska natsionalna naukova biblioteka im. V. Stefanyka NANU. F. 252. Op. 1. Spr. 976.

Markevich A. Vydaiushchiisia trud // Odesskie novosti. 1896. 20 dekabria.

Mykhailo Slabchenko v epistoliarnii ta memuarnii spadshchyni (1882–1952) / Upor. V.Zaruba. Dnipropetrovsk, 2004. 348 s.

Novyi entciklopedicheskii slovar Brokgauz i Efron. T. 1. Stb. 394–395; T. 8. Stb. 516–518; T. 13. Stb. 30–32.

Odeskyi istoryko-kraieznavchyi muzei. Inv. № D 6767.

Otdel rukopisei Instituta russkoi literatury («Pushkinskii dom»). F. 377. Op. 7. D. 16.

Otdel rukopisei Instituta russkoi literatury («Pushkinskii dom»). F. 377. Op. 7. D. 3315.

Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv literatury i iskusstva. F. 305. Op. 1. D. 488.

Sankt-Peterburgskii filial Arkhiva Rossiiskoi akademii nauk. F. 126. Op. 3. D. 9/13.

Sezd professorov-istorikov // Istoricheskii vestnik. 1915, mai. S. 702–703.

Slovar chlenov Obshchestva liubitelei Rossiiskoi slovesnosti pri Imperatorskom Moskovskom universitete. M., 1911. S. 167–169.

Uspenskii F.I. Vizantiia // Entciklopedicheskii slovar. T. VI, (p/tom XI). SPb, 1892. S. 251–260 Novyi entciklopedicheskii slovar, t. X, SPb., 1913, stlb. 460–470 (Vizantiia), 471–472 (Vizantiiskaia literatura i iazyk).

V bibliograficheskom obshchestve // Odesskie novosti. 1914. 13 oktiabria.


Цитувати | Cite

Олександр Музичко. "Участь одеських істориків в енциклопедичних проектах кінця ІХ ст. – 20-х років ХХ ст.." Українська енциклопедистика. Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». За ред. М.Г. Железняка, Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014, c. 91-97, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2013.12.

Oleksandr Muzychko. "Participation of Odesa historians in encyclopedic projects of the late 19th century – 20s of the 20th century." Proceedings of the 3 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2014, pp. 91-97, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2013.12.