Published:   2014    16 Січня, 2021

Access:  Open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/ue.2013.33

Ярослав Ісаєвич – дослідник історії українського книговидання

Феодосій Стеблій

Yaroslav Isaievych as a researcher in the history of book publishing in Ukraine

Feodosii Steblii

Резюме | Abstract

Простежено науковий доробок видатного українського культуролога академіка Я. Ісаєвича в царині дослідження історії українського книговидання, засвідчений його монографічними працями і численними статтями про книжкову продукцію друкарень середньовічних братств України, джерела до історії української культури XVI–XVIII ст., розвиток друкарства в Україні впродовж XVI–XX ст., вагомий книгознавчий внесок у створення фундаментальної п’ятитомної «Історії української культури».

The scholarly achievements of the prominent Ukrainian scientist Y. Isaievych in the field of history of Ukrainian publishing are traced. Y. Isaievych has a number of monographs and numerous articles on the book-publishing of medieval fraternities of Ukraine, sources for the history of Ukrainian culture of the 16th–18th centuries, the development of printing in Ukraine during the 16th-20th centuries, significant contribution to the creation of The History of Ukrainian Culture as a fundamental five-volume work.

Література | References

Machnik Jan. Jaroslaw D. Isajewycz (Isajewicz) (7.III/1936 – 24.VI.2010) // Rocznik Polskiej Akademii Umijętności. Rok 2009/2010. Kraków, 2010. – S. 396–413.

Machnik Jan. Jaroslaw D. Isajewycz (Isajewicz) (7.III/1936 24.VI.2010) // Rocznik Polskiej Akademii Umijętności. Rok 2009/2010. Kraków, 2010. S. 396–413.

Biohrafichna dovidka pro Ya. Isaievycha // Khto ye khto v Ukraini. K., 1999. S. 105.

Danylenko V. M. Isaievych Yaroslav Dmytrovych // Entsyklopediia istorii Ukrainy. T. 3. K., 2005. S. 536–537.

Dashkevych Ya. Isaievych Yaroslav Dmytrovych // Ukrainska literaturna entsyklopediia. K., 1990. T. 2. S. 337.

Zaitsev Yu. Lystok lavra u vinok pamiati Yaroslava Isaievycha // Ya na spovidi skazav by. Interviu Yuriia Zaitseva z Yaroslavom Isaievychem. Dokumenty. Lviv, 2011. S. 3–10.

Ilnytskyi M. Istoryk yak poklykannia // Yaroslav Isaievych. Bibliohrafiia. 1999–2005. Lviv, 2006. S. 3–8.

Ilnytskyi M. Yaroslav Isaievych: istoryk na tli doby // Prosfonyma. Istorychni ta filolohichni rozvidky, prysviacheni 60-richchiu akademika Yaroslava Isaievycha. Lviv, 1998. S. 9–15.

Ilnytskyi M. Yaroslav Isaievych: istoryk na tli doby // Yaroslav Isaievych. Bibliohrafichnyi pokazhchyk. Lviv, 1999. S. 3–10.

Ilnytskyi M. Yaroslavu Isaievychu shistdesiat // Dzvin. 1996. № 5. S. 156–158.

Isaievych Yaroslav Dmytrovych // Khto ye khto v ukrainskykh suspilnykh naukakh. K., 1998. S. 141.

Kozyreva T. Ukraina poproshchalasia z Yaroslavom Isaievychem // Den. 30 chervnia 2010 r.

Onyshchenko O., Dubrovina L. Akademik Yaroslav Dmytrovych Isaievych ukrainskyi istoryk, kulturoloh, entsyklopedyst // Confraternitas. Yuvileinyi zbirnyk na poshanu Yaroslava Isaievycha. Lviv, 2006–2007. S. 7–13.

Lytvyn M. Pamiati akademika NAN Ukrainy Yaroslava Dmytrovycha Isaievycha // Biuleten

Zakhidnoho naukovoho tsentru NAN Ukrainy ta Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. Lviv, 2010. S. 223–226.

Lytvyn M. R. Isaievych Yaroslav Dmytrovych. In memorian // UIZh. 2010. № 5. S. 234–237.

Lytvyn M. R. Isaievych Yaroslav Dmytrovych // ESU. T. 11. K., 2011. S. 527.

Lytvyn M. Vydatnyi istoryk, orhanizator nauky, patriot: akademik NAN Ukrainy Yaroslav Dmytrovych Isaievych (1936–2010) // Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy v 2010 r.: informatsiinyi biuleten. Lviv, 2011. S. 165–170.

Liubomyr Vynar. Pamiati akademika Yaroslava Isaievycha // Ukrainskyi istoryk. T. XLVII–XLVIII. 2010–2011. S. 396–413 (Dodatky: I Lysty; II Rozdumy).

Sereda O. Pamiati Yaroslava Isaievycha // Krytyka. 2010. Ch. 7–8. S. 46.

Steblii F. Isaievych Yaroslav Dmytrovych // Instytut ukrainoznavstva imeni Ivana Krypiakevycha Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. Naukova diialnist. Struktura. Pratsivnyky. Lviv, 2001. S. 211–212.

Steblii F. Yaroslav Isaievych chilnyi reprezentant istorychnoho ukrainoznavstva (Z nahody 70-richchia urodyn) // Ukrainskyi istoryk. T. XLIII. 2006. S. 153–168.

Pryshliak V. Akademik. Ukraina vtratyla shche odnoho istoryka pershoi velychyny. 24 chervnia 2010 roku vidiishov u vichnist Yaroslav Isaievych // Ukrainskyi tyzhden. 2–8 lypnia 2010 r. S. 52–54.

Steblii F. Nezabutnii litopysets Ukrainy. Pamiati akademika Yaroslava Isaievycha // Den. 2010. 30–31 lypnia.

Steblii F. Litopysets Ukrainy. Pamiati akademika Yaroslava Isaievycha // Puls Stavropihii. 2010. 18 serpnia.

Yakovenko N. Dolaiuchy «pidli chasy». Zhyttia ta spadshchyna Yaroslava Isaievycha vkotre dovely, shcho istoryk taky mozhe zberehty chest i hidnist, koly sluzhyt ne vladi», a nautsi // Ukrainskyi tyzhden. 2–8 lypnia 2010 r. S. 55.

Yasinovskyi Yu.P. Akademik Yaroslav Isaievych (7.03.1936 24.06.2010). Storinka spohadiv // Naukovi zapysky Ukrainskoho katolytskoho universytetu. Seriia: istoriia. Vyp. 1. Lviv, 2010. Ch. 2. S. 355–356.


Цитувати | Cite

Феодосій Стеблій. "Ярослав Ісаєвич – дослідник історії українського книговидання." Українська енциклопедистика. Матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». За ред. М.Г. Железняка, Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014, c. 262-266, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2013.33.

Feodosii Steblii. "Yaroslav Isaievych as a researcher in the history of book publishing in Ukraine." Proceedings of the 3 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2014, pp. 262-266, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2013.33.