Published:   2017    19 Січня, 2021

Access:  Open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/ue.2017.3

Біобібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.) як джерело енциклопедичних досліджень

Тетяна Добко, Олександр Дуднік

Biobibliographic indexes to the history of the national liberation movement in Ukraine (1917–1921) as a source for encyclopedia science

Tetiana Dobko, Oleksandr Dudnik

Резюме | Abstract

Схарактеризовано біобібліографічні посібники, присвячені видатним діячам Української революції (1917–1921 рр.), видані в Україні та за кордоном упродовж XX–XXI століть. Розглянуто покажчики, приурочені В. Винниченку, М. Грушевському, С. Петлюрі, П. Скоропадському, В. Липинському, Н. Махну та ін. Звернуто увагу на важливість персональних покажчиків як невід’ємної джерельної бази для підготовки енциклопедичних праць, нових історичних досліджень, зокрема регіональних.

The study focuses on analyzing biobibliographic materials that concern outstanding figures of the Ukrainian Revolution (1917–1921) published in Ukraine and abroad in the 20th century. Particularly materials dedicated to V. Vynnychenko, M. Hrushevsky, S. Petlyura, P. Skoropadsky, V. Lypynsky. N. Makhno et al. The attention is paid to the importance of personal indexes as an integral part of the source database for the preparation of encyclopedic works, new historical researches, in particular regional ones.

Література | References

Akademik M. S. Hrushevskyi: materialy do bibliohrafii pro zhyttia i diialnist za 1914–1934 rr. z ukrainsko- ta rosiiskomovnoi emihratsiinoi ta okupatsiinoi periodyky 1914–1944 rr. Vyp. 1 / Uklad. B. V. Hranovskyi; Holov. arkhiv. upralinnia pry Kabineti ministriv Ukrainy. K., 1991. 25 c.
Академік М. С. Грушевський: матеріали до бібліографії про життя і діяльність за 1914–1934 рр. з українсько- та російськомовної еміграційної та окупаційної періодики 1914–1944 рр. Вип. 1 / Уклад. Б. В. Грановський; Голов. архів. упраління при Кабінеті міністрів України. К., 1991. 25 c.

Bilokin S. I. Dovidkova knyha z kulturnoi spadshchyny Ukrainy: metabibliohr., zmist biohr. ta in. slovnykiv toshcho: robochyi zoshyt / NAN Ukrainy, Tsentr kulturoloh. studii In-tu istorii Ukrainy. K., 2009. 514 s.
Білокінь С. І. Довідкова книга з культурної спадщини України: метабібліогр., зміст біогр. та ін. словників тощо: робочий зошит / НАН України, Центр культуролог. студій Ін-ту історії України. К., 2009. 514 с.

Bulhakov Yu., Pavlenko S. Zhyttia ta diialnist Pavla Skoropadskoho v ukrainskii istoriohrafii 1991–2011 rr.: bibliohrafiia / Nats. un-t im. Tarasa Shevchenka. K.: Lohos, 2012. 59 s.
Булгаков Ю., Павленко С. Життя та діяльність Павла Скоропадського в українській історіографії 1991–2011 рр.: бібліографія / Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К.: Логос, 2012. 59 с.

Vynar Liubomyr. Hrushevskoznavstvo: Geneza y istorychnyi rozvytok: tom 5 / Ukr. ist. t-vo, Mizhnar. t-vo im. M. Hrushevskoho, Fundatsiia im. O. Olzhycha. K.; Lviv; Paryzh; Niu-York; Toronto: Vyd-vo im. Oleny Telihy, 1998. 216 s.
Винар Любомир. Грушевськознавство: Ґенеза й історичний розвиток: том 5 / Укр. іст. т-во, Міжнар. т-во ім. М. Грушевського, Фундація ім. О. Ольжича. К.; Львів; Париж; Нью-Йорк; Торонто: Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. 216 с.

Volodymyr Vynnychenko: anotovana bibliohr. / Uporiad. V. Stelmashenko; Ukr. Vilna Akad. Nauk u SShA, Komis. dlia vyvchennia i publikatsii spadshchyny Volodymyra Vynnychenka, Kanad. in-t ukr. studii, Albert. un-t, 1989. 760 c.
Володимир Винниченко: анотована бібліогр. / Упоряд. В. Стельмашенко; Укр. Вільна Акад. Наук у США, Коміс. для вивчення і публікації спадщини Володимира Винниченка, Канад. ін-т укр. студій, Альберт. ун-т, 1989. 760 c.

Volodymyr Kyrylovych Vynnychenko (1880–1951): Bibliohr. pokazhchyk / M-vo kultury ta mystetstv Ukrainy, Kharkiv. derzh. nauk. b-ka im. V. H. Korolenka. Kharkiv, 1995. 110 s.
Володимир Кирилович Винниченко (1880–1951): Бібліогр. покажчик / М-во культури та мистецтв України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. Харків, 1995. 110 с.

Hetman Pavlo Skoropadskyi (1873–1945): materialy dlia bibliohrafii / Vidp. red. O. S. Onyshchenko; NAN Ukrainy, Tsentr. nauk. b-ka im. V. I. Vernadskoho. K.: Bibl. visn., 1996. 54 s.
Гетьман Павло Скоропадський (1873–1945): матеріали для бібліографії / Відп. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. К.: Бібл. вісн., 1996. 54 с.

Epistoliarna spadshchyna Mykhaila Hrushevskoho (Pokazhchyk do fondu № 1235 u TsDIA u m. Kyievi) / Uporiad. I. Hyrych; NAN Ukrainy, In-t ukr. arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho, Tsentr. derzh. ist. arkhiv Ukrainy. K., 1996. 107 s.
Епістолярна спадщина Михайла Грушевського (Покажчик до фонду № 1235 у ЦДІА у м. Києві) / Упоряд. І. Гирич; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Центр. держ. іст. архів України. К., 1996. 107 с.

Zhyty i buty vsuperech usomu!: biobibliohrafichnyi narys do 130-richchia vid dnia narodzhennia D. Dontsova / LOUNB. Lviv, 2013. 50 s.
Жити і бути всупереч усьому!: біобібліографічний нарис до 130-річчя від дня народження Д. Донцова / ЛОУНБ. Львів, 2013. 50 с.

Zlenko P. Symon Petliura: (Materiialy dlia bibliohr. pokazhch.) / P. Zlenko. Paris: Vyd. Ukr. b-ky im. S. Petliury, 1939. 70 s.
Зленко П. Симон Петлюра: (Матеріяли для бібліогр. покажч.) / П. Зленко. Париж: Вид. Укр. б-ки ім. С. Петлюри, 1939. 70 с.

Ivan Kalynovych (1884–1927): biobibliohr. pokazhchyk / Uklad. T. Yu. Kulchytska; NAN Ukrainy, Lviv. nats. nauk. b-ka Ukrainy im. V. Stefannyka. Lviv, 2015. 94 s.
Іван Калинович (1884–1927): біобібліогр. покажчик / Уклад. Т. Ю. Кульчицька; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефанника. Львів, 2015. 94 с.

Kovalskyi M., Atamanenko A. Teoretychne obgruntuvannia hrushevskoznavstva (Do 70-littia Liubomyra Vynara) // Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky. Vyp. 10. K., 2004. S. 30–41.
Ковальський М., Атаманенко А. Теоретичне обґрунтування грушевськознавства (До 70-ліття Любомира Винара) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Вип. 10. К., 2004. С. 30–41.

Kolesnyk I. Rehionalna istoriia v ukrainskii istoriohrafii: praktyka ta refleksiia // Rehionalna istoriia Ukrainy / NAN Ukrainy, In-t istorii Ukrainy. K., 2007. Vyp. 1. s. 205–220.
Колесник І. Регіональна історія в українській історіографії: практика та рефлексія // Регіональна історія України / НАН України, Ін-т історії України. К., 2007. Вип. 1. с. 205–220.

Kuchabskyi V. Bezruchko M., Konovalets Ye. Zoloti vorota. Istoriia Sichovykh Striltsiv. 1917–1919 / Nauk. t-vo im. Shevchenka. Lviv; Rochester, 2004. 395 s.
Кучабський В. Безручко М., Коновалець Є. Золоті ворота. Історія Січових Стрільців. 1917–1919 / Наук. т-во ім. Шевченка. Львів; Рочестер, 2004. 395 с.

Lehendarnyi syn Huliaipillia: (do 125-richchia vid dnia narodzh. Nestora Ivanovycha Makhna): bibliohr. pokazhchyk / Zaporiz. obl. univers. nauk. b-ka im. O. M. Horkoho. Zaporizhzhia: VALPIS, 2014. 115 s.
Легендарний син Гуляйпілля: (до 125-річчя від дня народж. Нестора Івановича Махна): бібліогр. покажчик / Запоріз. обл. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького. Запоріжжя: ВАЛПІС, 2014. 115 с.

Liudyna velykoho masshtabu: do 150-richchia vid dnia narodzh. Mykhaila Hrushevskoho: bibliohr. pokazhchyk / Zaporiz. nats. un-t. Zaporizhzhia: ZNU, 2016. 56 s.
Людина великого масштабу: до 150-річчя від дня народж. Михайла Грушевського: бібліогр. покажчик / Запоріз. нац. ун-т. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 56 с.

Makar Yu. I. Do 75-richchia Liubomyra Romana Vynara / Yu. I. Makar, A. Ye. Atamanenko // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 2007. № 2. S. 225–229.
Макар Ю. І. До 75-річчя Любомира Романа Винара / Ю. І. Макар, А. Є. Атаманенко // Український історичний журнал. 2007. № 2. С. 225–229.

Mykhailo Hrushevskyi – pershyi prezydent Ukrainy, akademik: biobibliohrafiia, (1885–2000 rr.) / Uklad. B. V. Hranovskyi. K., 2001. 384 s.
Михайло Грушевський – перший президент України, академік: біобібліографія, (1885–2000 рр.) / Уклад. Б. В. Грановський. К., 2001. 384 с.

Mykhailo Hrushevskyi – tvorets ukrainskoi derzhavnosti: (do 150-richchia vid dnia narodzhennia): bibliohr. rek. spysok / Ivano-Frankivsk. nats. nauk.-tekhn. un-t nafty i hazu, Nauk.-tekhn. b-ka, Informats. bibliohr. viddil. Ivano-Frankivsk, 2016. 20 s.
Михайло Грушевський – творець української державності: (до 150-річчя від дня народження): бібліогр. рек. список / Івано-Франківськ. нац. наук.-техн. ун-т нафти і газу, Наук.-техн. б-ка, Інформац. бібліогр. відділ. Івано-Франківськ, 2016. 20 с.

Naukovtsi Ukrainy KhKh – KhKhI stolit: metabibliohrafiia / NAN Ukrainy, In-t entsyklopedychnykh doslidzhen. K., 2010. 476 s.
Науковці України ХХ – ХХІ століть: метабібліографія / НАН України, Ін-т енциклопедичних досліджень. К., 2010. 476 с.

Nestor Makhno: realnist i mify: Bibliohr. pokazhch. / Zaporiz. obl. univers. nauk. b-ka. Zaporizhzhia, 1999. 20 s.
Нестор Махно: реальність і міфи: Бібліогр. покажч. / Запоріз. обл. універс. наук. б-ка. Запоріжжя, 1999. 20 с.

Petliura S. V. (1879–1926): bibliohrafiia / Dnipropetrovsk. obl. univers. nauk. b-ka. Dnipropetrovsk, 2007. 13 s.
Петлюра С. В. (1879–1926): бібліографія / Дніпропетровськ. обл. універс. наук. б-ка. Дніпропетровськ, 2007. 13 с.

Ostannii hetman Ukrainy: do vidznachennia 140-richchia vid dnia narodzh. Pavla Petrovycha Skoropadskoho (1873 – 1945): Bibliohr. pokazhchyk / Zaporiz. nats. un-t. Zaporizhzhia, 2013. 26 s.
Останній гетьман України: до відзначення 140-річчя від дня народж. Павла Петровича Скоропадського (1873 – 1945): Бібліогр. покажчик / Запоріз. нац. ун-т. Запоріжжя, 2013. 26 с.

Ostannii hetman Ukrainskoi Derzhavy Pavlo Skoropadskyi: do 140-richchia vid dnia narodzh. velyk. hetmana: Bibliohr. pokazhch. / M-vo kultury Ukrainy, DZ «Derzh. b-ka Ukrainy dlia yunatstva». K., 2013. 47 s.
Останній гетьман Української Держави Павло Скоропадський: до 140-річчя від дня народж. велик. гетьмана: Бібліогр. покажч. / М-во культури України, ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». К., 2013. 47 с.

Pid zelenymy shatamy Kholodnoho Yaru: storinkamy istorii: Bibliohr.-faktohr. pokazhch. / Upr. kultury Cherkas. oblderzhadmin., Cherkas. obl. univers. nauk. b-ka im. T. Shevchenka. Cherkasy, 2011. 40 s.
Під зеленими шатами Холодного Яру: сторінками історії: Бібліогр.-фактогр. покажч. / Упр. культури Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка. Черкаси, 2011. 40 с.

Pohrebennyk F. P. Lev Bachynskyi (1872–1930): Biobibliohr. narys / Nats. parlam. b-ka Ukrainy. K., 1997. 30 s.
Погребенник Ф. П. Лев Бачинський (1872–1930): Біобібліогр. нарис / Нац. парлам. б-ка України. К., 1997. 30 с.

Providnyk buremnoi doby. Yevhen Konovalets: biobibliohr. narys / Lviv. obl. univers. nauk. b-ka. Lviv, 2012. 72 s.
Провідник буремної доби. Євген Коновалець: біобібліогр. нарис / Львів. обл. універс. наук. б-ка. Львів, 2012. 72 с.

Symon Petliura na storinkakh ukrainskykh hazet 1917–1920 rokiv: materialy do biobibliohr. / NAN Ukrainy, Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. K., 2015. 377 s.
Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917–1920 років: матеріали до біобібліогр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К., 2015. 377 с.

Ukrainska revoliutsiia i derzhavnist (1917–1920 rr.): nauk.-bibliohr. vydannia / NAN Ukrainy, Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. K., 2001. 816 s.
Українська революція і державність (1917–1920 рр.): наук.-бібліогр. видання / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К., 2001. 816 с.

Ukrainska Tsentralna Rada yak chynnyk natsionalnoi derzhavnosti: do 100-richchia utvorennia UTsR: bibliohr. pokazhchyk / Zaporiz. nats. un-t. Zaporizhzhia, 2017. 114 s.
Українська Центральна Рада як чинник національної державності: до 100-річчя утворення УЦР: бібліогр. покажчик / Запоріз. нац. ун-т. Запоріжжя, 2017. 114 с.

Tsymliakova T. Sicheslavshchyna v ohni ta buri revoliutsii 1917–1921 rr. (do 100-richchia ukrainskykh vyzvolnykh zmahan): rekom. bibliohr. pokazhchyk / Dnipropetrovsk. obl. univers. nauk. b-ka im. Pervouchyteliv slovianskykh Kyryla i Mefodiia, Dni­propetrovsk. nats. ist. muzei im. D. I. Yavornytskoho. Dnipro, 2017. 68 s.
Цимлякова Т. Січеславщина в огні та бурі революції 1917–1921 рр. (до 100-річчя українських визвольних змагань): реком. бібліогр. покажчик / Дніпропетровськ. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, Дні­пропетровськ. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворницького. Дніпро, 2017. 68 с.

Yuvileinyi zbirnyk na poshanu akademika Mykhaila Serhiiovycha Hrushevskoho: z nahody shistdesiatoi richnytsi zhyttia ta sorokovykh rokovyn naukovoi diialnosti. Ch. 3: Materialy do bibliohrafii drukovanykh prats akademika Hrushevskoho za 1905–1928 rr. / Vseukr. AN. K., 1929. 104 s.
Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського: з нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності. Ч. 3: Матеріали до бібліографії друкованих праць академіка Грушевського за 1905–1928 рр. / Всеукр. АН. К., 1929. 104 с.

Yatsenko O. M., Liubovets N. I. Ukrainski personalni bibliohrafichni pokazhchyky (1856–2013) / NAN Ukrainy, Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. K., 2015. 469 c.
Яценко О. М., Любовець Н. І. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К., 2015. 469 c.

Pidhainy O. S., Pidhainy O. I. Symon Petlura. Toronto; New York: New Review Books, 1977. 71 p.

Wynar L. Mychajlo Hrusevs’kyj: biobibliographische quelle, 1866–1934. München, 1984. 68 s.


Цитувати | Cite

Тетяна Добко, Олександр Дуднік. "Біобібліографічні посібники з історії національно-визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.) як джерело енциклопедичних досліджень." Українська енциклопедистика. Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». За ред. М.Г. Железняка, Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017, c. 34-43, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2017.3.

Tetiana Dobko, Oleksandr Dudnik. "Biobibliographic indexes to the history of the national liberation movement in Ukraine (1917–1921) as a source for encyclopedia science." Proceedings of the 5 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2017, pp. 34-43, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2017.3.