Published:   2017    19 Січня, 2021

Access:  Open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/ue.2017.12

Регіональні енциклопедичні видання Полтавщини

Марина Федорова

Regional encyclopedias in Poltava region

Maryna Fedorova

Резюме | Abstract

У дослідженні зроблено спробу розглянути та охарактеризувати регіональні енциклопедичні видання Полтавщини. Зроблено висновок, що такі видання є цінним здобутком духовного гуманітарного розвитку регіону, засобом зберігання знань про минуле та сучасне життя малої території, про історію та культуру полтавського регіону.

The study attempts to review and characterize regional encyclopedias publications of Poltava region. It is concluded that such publications are a valuable achievement of the spiritual and humanitarian development of the region, a means of storing knowledge about the past and the modern life of a small territory, about the history and culture of the Poltava region.

Література | References

Vitsenia L. Entsyklopediia – tse knyha, yaka ne stariie z vikamy: pro vykhid u svit 12-ho tomu entsyklopedii «Poltavika»: Relihiia i tserkva // Zoria Poltavshchyny. 2009. 4 hrud. s. 4.
Віценя Л. Енциклопедія – це книга, яка не старіє з віками: про вихід у світ 12-го тому енциклопедії «Полтавіка»: Релігія і церква // Зоря Полтавщини. 2009. 4 груд. с. 4.

Zhovnir N. Persha v Ukraini Shevchenkivska entsyklopediia stvorena poltavtsem: prezentuvaly druhyi tom «Poltavskoi Shevchenkiany» Petra Rotacha – na zhal, uzhe pislia toho, yak avtor pereishov mezhu vichnosti… // Nova hazeta po-poltavsky. 2012. 28 berez. – 3 kvit. (№ 13). S. 7.
Жовнір Н. Перша в Україні Шевченківська енциклопедія створена полтавцем: презентували другий том «Полтавської Шевченкіани» Петра Ротача – на жаль, уже після того, як автор перейшов межу вічності… // Нова газета по-полтавськи. 2012. 28 берез. – 3 квіт. (№ 13). С. 7.

Yim kryla dala Pyriatynshchyna: entsyklopedychnyi dovidnyk / Pyriatynske raionne tovarystvo «Svit cherez kulturu»; uklad. H. Bazhan. Pyriatyn: Pyriatynski visti, 2000. 115 s.
Їм крила дала Пирятинщина: енциклопедичний довідник / Пирятинське районне товариство «Світ через культуру»; уклад. Г. Бажан. Пирятин: Пирятинські вісті, 2000. 115 с.

Knyha pamiati likariv Poltavshchyny. Poltava: Dyvosvit, 2013. 318 s
Книга пам’яті лікарів Полтавщини. Полтава: Дивосвіт, 2013. 318 с.

Kozlov A. V., Kozlov V. A., Lysenko Yu. O. Khorolshchyna: entsyklopedychnyi dovidnyk. Poltava: Oriiana, 2007. 106 s.
Козлов А. В., Козлов В. А., Лисенко Ю. О. Хорольщина: енциклопедичний довідник. Полтава: Оріяна, 2007. 106 с.

Kryvyi A. Istorychnyi shliakh poltavskoho futbolu na storinkakh novoi knyhy: [retsenziia na knyhu «Entsyklopediia poltavskoho futbolu»] // Selo poltavske. 2011. 29 lyp. S. 9.
Кривий А. Історичний шлях полтавського футболу на сторінках нової книги: [рецензія на книгу «Енциклопедія полтавського футболу»] // Село полтавське. 2011. 29 лип. С. 9.

Lisina S. Intehratsiia informatsiinykh resursiv cherez rehionalni entsyklopedii // Materialy 5 Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo 2016» / Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». L.: Vyd-vo Lviv. politekhniky, 2016. S. 271–272.
Лісіна С. Інтеграція інформаційних ресурсів через регіональні енциклопедії // Матеріали 5 Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2016» / Національний університет «Львівська політехніка». Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2016. С. 271–272.

Lomov A. H., Kryvorotko S. A. Эntsyklopedyia poltavskoho futbola (1909–2010). Poltava: ASMY, 2010. 564 s.
Ломов А. Г., Криворотько С. А. Энциклопедия полтавского футбола (1909–2010). Полтава: АСМИ, 2010. 564 с.

Poltavika. Poltavska entsyklopediia: u 12 t. / Tsentr doslidzhennia istorii Poltavshchyny Poltavskoi oblasnoi rady; red. O. A. Bilousko. Poltava: ASMI, 2015. T. 9: Obrazotvorche i dekoratyvne mystetstvo. Kn. 1: A–L. 760 s.
Полтавіка. Полтавська енциклопедія: у 12 т. / Центр дослідження історії Полтавщини Полтавської обласної ради; ред. О. А. Білоусько. Полтава: АСМІ, 2015. Т. 9: Образотворче і декоративне мистецтво. Кн. 1: А–Л. 760 с.

Poltavika. Poltavska entsyklopediia: u 12 t. / Tsentr doslidzhennia istorii Poltavshchyny, Poltavska oblasna derzhavna administratsiia; red. O. A. Bilousko. Poltava: Poltavskyi literator, 2009. T. 12: Relihiia i tserkva. 756 s.
Полтавіка. Полтавська енциклопедія: у 12 т. / Центр дослідження історії Полтавщини, Полтавська обласна державна адміністрація; ред. О. А. Білоусько. Полтава: Полтавський літератор, 2009. Т. 12: Релігія і церква. 756 с.

Poltavshchyna: entsyklopedychnyi dovidnyk / red. A. V. Kudrytskyi. K.: URE, 1992. 1024 s.
Полтавщина: енциклопедичний довідник / ред. А. В. Кудрицький. К.: УРЕ, 1992. 1024 с.

Rotach P. P. Poltavska Shevchenkiana: sproba oblasnoi (kraiovoi) Shevchenkivskoi entsyklopedii: u 2-kh kn. Poltava: Dyvosvit, 2005– 2009.
Ротач П. П. Полтавська Шевченкіана: спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії: у 2-х кн. Полтава: Дивосвіт, 2005– 2009.

Senin N. Use pro Poltavshchynu: [pro entsyklopedychnyi dovidnyk «Poltavshchyna»] // Uriadovyi kurier. 1993. 24 cherv. S. 7.
Сенін Н. Усе про Полтавщину: [про енциклопедичний довідник «Полтавщина»] // Урядовий кур’єр. 1993. 24 черв. С. 7.

Stepanenko M. Literaturno-mystetska Poltavshchyna: dovidnyk. Hadiach, 2013. 500 s.
Степаненко М. Літературно-мистецька Полтавщина: довідник. Гадяч, 2013. 500 с.

Stepanenko M. I. Literaturoznavcha Poltavshchyna: dovidnyk. Poltava, 2015. 668 s.
Степаненко М. І. Літературознавча Полтавщина: довідник. Полтава, 2015. 668 с.

Stepanenko M. I. Movoznavcha Poltavshchyna: dovidnyk. Poltava, 2014. 568 s.
Степаненко М. І. Мовознавча Полтавщина: довідник. Полтава, 2014. 568 с.

Khanko V. M. Entsyklopediia mystetstva Poltavshchyny: v 2-kh t. / NAN Ukrainy, In-t istorii Ukrainy, Tsentr kulturolohichnykh studii. Poltava: ASMI; K., 2014.
Ханко В. М. Енциклопедія мистецтва Полтавщини: в 2-х т. / НАН України, Ін-т історії України, Центр культурологічних студій. Полтава: АСМІ; К., 2014.

Khanko V. M. Myrhorodskyi mystetskyi slovnyk (kinets XVII – pochatok XXI storichchia): personalii. Poltava: Hrotesk, 2005. 370 s.
Ханко В. М. Миргородський мистецький словник (кінець XVII – початок XXI сторіччя): персоналії. Полтава: Гротеск, 2005. 370 с.

Khanko V. M. Slovnyk mysttsiv Poltavshchyny: (arkhitektory, budivnychi, hravery, hrafiky, dekoratory, doslidnyky y populiaryzatory mystetstva, keramisty, maistry narodnoho mystetstva, ikonomaliary, zhyvopystsi, mysttsi hobelena, portseliany y faiansu, skulptory): Seredyna XVII – pochatok KhKhI st. Poltava, 2002. 232 s.
Ханко В. М. Словник мистців Полтавщини: (архітектори, будівничі, гравери, графіки, декоратори, дослідники й популяризатори мистецтва, керамісти, майстри народного мистецтва, ікономаляри, живописці, мистці гобелена, порцеляни й фаянсу, скульптори): Середина XVII – початок ХХІ ст. Полтава, 2002. 232 с.

Chernysh N. Do pytannia pro suchasnu typolohiiu entsyklopedii // Visnyk Knyzhkovoi palaty. 2015. № 4. S. 3–8.
Черниш Н. До питання про сучасну типологію енциклопедій // Вісник Книжкової палати. 2015. № 4. С. 3–8.

Chernysh N. I. Narysy z istorii svitovoi entsyklopedychnoi spravy. K.: Nasha kultura i nauka, 2009. 212 s.
Черниш Н. І. Нариси з історії світової енциклопедичної справи. К.: Наша культура і наука, 2009. 212 с.

Shevchenko V. Ye. Zasoby masovoi komunikatsii Kremenchuka: kinets XIX – pochatok XXI st.: entsyklopedychnyi dovidnyk. Kh.: Folio, 2010. 588 s.
Шевченко В. Є. Засоби масової комунікації Кременчука: кінець XІX – початок XXІ ст.: енциклопедичний довідник. Х.: Фоліо, 2010. 588 с.


Цитувати | Cite

Марина Федорова. "Регіональні енциклопедичні видання Полтавщини." Українська енциклопедистика. Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». За ред. М.Г. Железняка, Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017, c. 103-111, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2017.12.

Maryna Fedorova. "Regional encyclopedias in Poltava region." Proceedings of the 5 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2017, pp. 103-111, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2017.12.