Published:   2017    20 Січня, 2021

Access:  Open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/ue.2017.5

Спроба кількісної характеристики українських регіональних енциклопедій (за даними бібліографічної бази «Корпус енциклопедичних видань України»)

Олександр Іщенко

An attempt of quantitative analysis of Ukrainian regional encyclopedias (based on the Corpus of Ukrainian Encyclopedias)

Oleksandr Ishchenko

Резюме | Abstract

У дослідженні схарактеризовано кількісний аспект регіональних енциклопедичних видань. Простежено кількість регіональних енциклопедій відповідно до областей України та років їхньої появи. Зроблено висновок про доволі велику кількість регіональних енциклопедій в Україні, однак лише незначний відсоток з них виконують функцію створення цілісного образу про регіон (область).

The quantitative analysis of regional encyclopedic editions is proposed in the study. The number of regional encyclopedias according to the regions of Ukraine and years of their appearance has been researched. It is concluded that quite a large number of regional encyclopedias in Ukraine, but only a small percentage of them perform the function of creating a coherent image of the region (oblast).

Література | References
  1. Корпус енциклопедичних видань України: бібліографічний онлайн-покажчик / Укл. М. Железняк, О. Іщенко та ін.; Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. К., 2016. http://corpus.encyclopedia.kyiv.ua.
  2. Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання // Бібліо­течна планета. 2004. № 4. С. 11–15.
  3. Лісіна С. Інтеграція інформаційних ресурсів через регіональні енциклопедії // Матеріали 5 Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2016» / Національний університет «Львівська політехніка». Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2016. С. 271–272.
  4. Лісіна С. Львівські регіональні енциклопедії: проблеми та перспективи розвитку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер.: Історія. Тернопіль: ТНПУ, 2016. Вип. 1. Ч. 4. С. 149–154.
  5. Петровская Л. Классическая энциклопедия: базовые технологии и методика // Вопросы энциклопедистики. Вып. 6. 2017. С. 5–13.
  6. Регіональні енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники //Корпус енциклопедичних видань України: бібліографічний онлайн-покажчик / Укл. М. Железняк, О. Іщенко та ін.; Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. К., 2016. URL: http://corpus.encyclopedia.kyiv.ua/regional-encyclopedias.
  7. Саитов У. Современная российская региональная энциклопедистика, особенности ее становления и пути развития // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Исторический опыт, актуальные проблемы развития российской региональной энциклопедистики». Уфа: Башкирская энциклопедия, 2012. С. 4–9.
  8. Чалый П. Строка в энциклопедии. Краеведческий поиск в русско-украинском пограничье // Українська енциклопедистика. Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика» / За ред. М. Железняка. К.: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. С. 37–42.

Цитувати | Cite

Олександр Іщенко. "Спроба кількісної характеристики українських регіональних енциклопедій (за даними бібліографічної бази «Корпус енциклопедичних видань України»)." Українська енциклопедистика. Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції «Українська енциклопедистика». За ред. М.Г. Железняка, Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017, c. 50-56, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2017.5.

Oleksandr Ishchenko. "An attempt of quantitative analysis of Ukrainian regional encyclopedias (based on the Corpus of Ukrainian Encyclopedias)." Proceedings of the 5 International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies. Edited by M.H. Zhelezniak, Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research, 2017, pp. 50-56, doi: https://doi.org/10.37068/ue.2017.5.